Algemene Voorwaarden

  • Home
  • Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Onze algemene voorwaarden downloaden: Algemene voorwaarden Evertal Solar

Algemene voorwaarden EVERTAL SOLAR

Artikel 1 Definities

1. Evertal Solar: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan Zuidlaarderweg 26, 9468 AE te Annen, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer: 67723349.
2. Opdrachtgever: de consument, natuurlijke of rechtspersoon met wie Evertal Solar een (koop)overeenkomst heeft gesloten.

3. Consument: de opdrachtgever in hoedanigheid van natuurlijk persoon, niet handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
4. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Evertal Solar en de opdrachtgever, waarbij Evertal Solar zich verbindt tot de levering en/of montage en/of onderhoud en controle van energiesystemen of onderdelen daarvan danwel tot de reparatie van een van de onderdelen.
5. Schriftelijk: onder schriftelijke communicatie wordt in deze algemene voorwaarden eveneens begrepen, langs elektronische weg tot stand gebrachte communicatie.

Artikel 2 Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en iedere tot stand gekomen overeenkomst tussen Evertal Solar en de opdrachtgever.
2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
3. Van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken.
4. De toepasselijkheid van de eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5. Indien het bepaalde in de overeenkomst afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden geldt het bepaalde in de overeenkomst.
6. Vernietiging of nietigheid van één der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In voorkomende gevallen zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.
7. De consument die de door Evertal Solar geleverde zaken of diensten op enig moment voor zakelijke doeleinden aanwendt, wordt aangemerkt als opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 3 Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst

1. Tenzij een termijn voor aanvaarding is gesteld zijn alle aanbiedingen en offertes vrijblijvend.
2. Kennelijke vergissingen en verschrijvingen in het aanbod of de offerte binden Evertal Solar niet.
3. Alle aangeboden en verstrekte informatie en afbeeldingen bieden een betrouwbare weergave van de kenmerken van de te leveren zaken en diensten. Evertal Solar kan echter niet garanderen dat het daadwerkelijk geleverde niet op ondergeschikte punten afwijkt van de in de eerste zin bedoelde informatie en afbeeldingen. Een afwijking op ondergeschikte punten vormt nimmer een grond tot

schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.
4. Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.
5. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door de opdrachtgever ondertekende offerte in het bezit is gesteld van Evertal Solar.

Artikel 4 Levering

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen geldt als plaats van levering de locatie van Evertal Solar.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen behoudt Evertal Solar zich het recht voor de levering in gedeelten te laten plaatsvinden.

3. Het risico van verlies of beschadiging van de zaken gaat over op de opdrachtgever op het moment dat zaken door of namens de opdrachtgever in ontvangst worden genomen.
4. Indien de zaken door Evertal Solar worden bezorgd op de door de opdrachtgever opgegeven locatie, dient de opdrachtgever ervoor zorg te dragen dat aan alle redelijke voorwaarden voor een verantwoorde en juiste opstelling van de te leveren zaken wordt voldaan.

Artikel 5 Montage

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen worden de geleverde zaken door Evertal Solar gemonteerd.
2. Indien overeengekomen is dat de montage van de te leveren zaken door Evertal Solar en/of door Evertal Solar in te schakelen derden wordt verricht, dient de opdrachtgever zorg te dragen voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen (waaronder gebruik toilet) en andere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor de opstelling van de te monteren zaken en/of juiste werking daarvan. Voorts dient de opdrachtgever voor eigen rekening en risico ervoor zorg te dragen dat:
– de door Evertal Solar tewerkgestelde personen op het overeengekomen tijdstip tot de plaats van opstelling toegang verkrijgen en zij de werkzaamheden kunnen verrichten gedurende de normale werkuren. Indien Evertal Solar dit noodzakelijk acht dient de opdrachtgever gelegenheid te verschaffen tot het verrichten van de werkzaamheden buiten de normale werkuren. Evertal Solar zal hiervan zoveel mogelijk tijdig mededeling doen.
– de toegangswegen tot de plaats van opstelling geschikt zijn voor het transport van de zaken.
– de aangewezen plaats van opstelling geschikt is voor opslag en montage.
– Alle redelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn getroffen en gedurende de uitvoering van de werkzaamheden worden gehandhaafd, alsmede dat alle maatregelen zijn getroffen en worden gehandhaafd teneinde aan de toepasselijke overheidsvoorschriften te voldoen.
– voor zover van toepassing: Evertal Solar tijdig kan beschikken over de voor de werkzaamheden benodigde goedkeuringen en vergunningen, alsmede over de door de opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden te verschaffen overige gegevens.
3. De opdrachtgever dient ervoor zorg te dragen dat eventueel door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveranties zodanig en tijdig worden verricht dat de door of vanwege Evertal Solar te verrichten werkzaamheden geen vertraging zullen ondervinden. Indien desondanks een dergelijke vertraging optreedt, dient de opdrachtgever Evertal Solar hiervan tijdig in kennis te stellen.

Artikel 6 Opschorting en ontbinding

1. Evertal Solar is bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of, indien de omstandigheden ontbinding rechtvaardigen, de overeenkomst met directe ingang te ontbinden, indien:
– na het sluiten van de overeenkomst Evertal Solar ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever zijn verplichtingen niet zal nakomen;

– de opdrachtgever de verplichtingen uit deze overeenkomst niet, niet tijdig of niet volledig nakomt. 2. Alle in verband met een opschorting en/of ontbinding van de overeenkomst te maken extra kosten en geleden schade komen voor rekening van de opdrachtgever, daaronder wordt mede begrepen door Evertal Solar aannemelijk te maken bezettingsverlies.

3. Indien de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert, surseance van betaling heeft aangevraagd, enig beslag op zijn goederen is gelegd of in gevallen waarin de opdrachtgever anderszins niet vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, is Evertal Solar gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.

4. Voorts is Evertal Solar gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding daarvan in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.
5. De opdrachtgever maakt nimmer aanspraak op enige vorm van schadevergoeding in verband met het door Evertal Solar op grond van dit artikel uitgeoefende opschortings- en ontbindingsrecht.

6. Indien Evertal Solar de overeenkomst op grond van dit artikel ontbindt zijn alle vorderingen op de opdrachtgever terstond opeisbaar.

Artikel 7 Prijzen en betalingen

1. Evertal Solar is gerechtigd kostprijsverhogende factoren die na totstandkoming van de overeenkomst buiten de macht van Evertal Solar optreden door te berekenen aan de opdrachtgever. In voorkomende gevallen is de opdrachtgever niet gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, tenzij de opdrachtgever handelt in de hoedanigheid van consument en de levering van de zaken en/of diensten binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst plaatsvindt. 2. Indien de overeenkomst uitsluitende betrekking heeft op de levering van zaken is de opdrachtgever verplicht tot vooruitbetaling van 15% van de overeengekomen prijs, tenzij schriftelijk een hoger percentage is overeengekomen. Evertal Solar is niet eerder gehouden uitvoering te geven aan de overeenkomst totdat de hier bedoelde volledige vooruitbetaling is voldaan. Het restant van de betaling dient te worden voldaan op het moment dat de zaken door of namens Evertal Solar worden geleverd doch uiterlijk binnen 14 dagen.
3. Indien de overeenkomst zowel betrekking heeft op de levering van zaken als het verrichten van diensten is de opdrachtgever verplicht tot betaling van 80% van de overeengekomen prijs en dient te worden voldaan op het moment dat de zaken door of namens Evertal Solar worden geleverd danwel er in de opdrachtbevestiging als leverdatum is afgesproken, althans voordat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt aangevangen. Het restant van de betaling dient te worden voldaan binnen 14 dagen nadat de werkzaamheden deugdelijk zijn opgeleverd. Tenzij schriftelijk een lager percentage of andere betalingstermijn is overeengekomen. Als dag van oplevering geldt de dag waarop Evertal Solar aan de opdrachtgever heeft medegedeeld dat de werkzaamheden voltooid zijn of op de dag dat de opdrachtgever de zaken in gebruik heeft genomen of had kunnen nemen.
4. Betalingen dienen te geschieden op de door Evertal Solar aangewezen bankrekening onder

vermelding van het factuurnummer.
5. Indien de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt is hij, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim. Vanaf de dag dat de opdrachtgever in verzuim is, is de opdrachtgever wettelijke rente verschuldigd. De wettelijke rente wordt berekend tot de dag dat de volledig openstaande betaling is voldaan.
6. Alle redelijke kosten ter voldoening van verschuldigde betalingen, ten aanzien waarvan de opdrachtgever in verzuim is (geweest), komen voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend volgens hetgeen in de Nederlandse Incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel volgens Rapport Voorwerk II.

Artikel 8 Eigendomsvoorbehoud

1. Door of namens Evertal Solar geleverde zaken blijven haar eigendom totdat de opdrachtgever al zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van de overeenkomst deugdelijk is nagekomen.
2. Het is de opdrachtgever verboden de geleverde zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, te vervreemden, te verpanden of op andere wijze te bezwaren.

3. De opdrachtgever is verplicht de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust met inachtneming van de redelijke zorgvuldigheidseisen te bewaren en als herkenbaar eigendom van Evertal Solar onder zich te houden.
4. De opdrachtgever is verplicht om, ten aanzien van de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust, Evertal Solar onmiddellijk in kennis te stellen van het gegeven:

– dat de opdrachtgever in staat van faillissement verkeert;
– dat de opdrachtgever surseance van betaling heeft aangevraagd;
– dat op de opdrachtgever de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is verklaard; – dat enig beslag op de zaken wordt gelegd, waarbij de opdrachtgever de curator of beslagleggende deurwaarder meedeelt dat de zaak eigendom is van Evertal Solar.
5. Indien de opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van zijn betalingsverplichtingen is Evertal Solar zonder enige voorafgaande sommatie en/ of ingebrekestelling gerechtigd de zaken waarop het eigendomsvoorbehoud rust terug te vorderen en de overeenkomst te ontbinden. De opdrachtgever verleent Evertal Solar bij voorbaat toestemming, en zal haar alle gelegenheid verschaffen om de zaken zo nodig te verwijderen en terug te halen. Verwijdering en terughalen van de zaken geschiedt voor rekening van de opdrachtgever. Evertal Solar is niet gehouden de ten behoeve van de zaken aangebrachte leidingen, appendages en dergelijke te verwijderen en/ of de getroffen bouwkundige voorzieningen ongedaan te maken.

Artikel 9 Garantie

1. De klant dient uiterlijk waarneembare gebreken of defecten aan de installatie uiterlijk 7 dagen na constatering te melden.
2. Als het systeem een gebrek vertoont dient Evertal Solar verplicht binnen 30 dagen nadat de klant het gebrek heeft gemeld het gebrek of defect te herstellen danwel een concreet voorstel voor het verhelpen van het gebrek of defect te doen.

3. Evertal Solar kan besluiten om het zonnesysteem te vervangen indien herstel op bezwaren stuit. 4. De opdrachtgever kan slechts vervanging van de zaak of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien:
– Evertal Solar tot tweemaal toe een poging heeft gedaan een zelfde gebrek te herstellen.

– Deze pogingen vruchteloos zijn geweest en het gebrek/defect voldoende ernstig is om vervanging

of ontbinding te rechtvaardigen; of
– Het systeem zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt, tenzij de afwijking van hetgeen overeengekomen, gezien haar geringe betekenis, een ontbinding niet rechtvaardigt.
5. Reparatie en/of vervanging van (een van de onderdelen van) het PV-systeem leidt niet tot verlenging van de oorspronkelijke garantietermijn.
6. Garantie strekt zich niet uit tot defecten die het gevolg zijn van brand, blikseminslag, dieren, extreme weersomstandigheden als hagel (met een diameter van > 25 mm en met een gemiddelde inslagsnelheid van meer dan 23 m/s), contact met chemische gassen of vloeistoffen, gebruik van andere materialen dan geadviseerd door Evertal Solar en vormveranderingen van het object waarop het PV-systeem bevestigd is
7. Evertal Solar staat ervoor in dat de door haar geleverde zaken/installaties gedurende twee jaren geen gebreken vertonen en dat de zaken voldoen aan de daarvoor geldende en door de leverancier afgegeven specificaties.
8. De door Evertal Solar geleverde garantie op zaken is steeds beperkt tot de door de leverancier op zaken gegeven fabrieksgarantie welke steeds aan de opdrachtgever wordt overgedragen.
9. Het bepaalde in dit artikel laat de wettelijke rechten van consumenten onverlet.
10. De garantie vervalt indien het gebrek als bedoeld in lid 7 het gevolg is van een van buiten komende oorzaak en/of niet aan Evertal Solar is toe te rekenen. Daaronder wordt niet-limitatief begrepen gebreken als gevolg van ongelukken, beschadiging, kortsluiting, onjuist gebruik, verkeerde toepassing, het niet vakkundig en regelmatig onderhouden of doen onderhouden, het aanbrengen van veranderingen aan de zaken – waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Evertal Solar zijn uitgevoerd.
11. Wanneer er voor de vaststelling van een gebrek, op grond waarvan garantie is uitgesloten, onderzoekskosten worden gemaakt, komen deze kosten voor rekening van de opdrachtgever. Evertal Solar streeft ernaar hiervan tevoren melding te maken. Het achterwege blijven van deze melding laat de verplichting van opdrachtgever tot betaling van deze kosten onverlet.

Artikel 10 Garantie lange termijn

1. De fabrieksgarantie over het vermogen die Evertal Solar afgeeft, geldt alleen indien het systeem wordt onderhouden conform de instructies van Evertal Solar en vrij blijft van schaduw.
2. De levensduur van de stringomvormer is korter dan van de zonnepanelen. Vervanging van de omvormer is voor eigen rekening van de klant en dientengevolge kan de klant hier geen rechten aan ontlenen, tenzij garantieverlenging is aangekocht.

Artikel 11 Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Evertal Solar spant zich in de overeenkomst tijdig na te komen, echter betreffen alle door Evertal Solar vermelde termijnen nimmer fatale termijnen. Aansprakelijkheid van Evertal Solar bestaat niet eerder dan op het moment dat de opdrachtgever Evertal Solar schriftelijk in gebreke heeft gesteld waarbij hij Evertal Solar een redelijke termijn stelt de overeenkomst alsnog na te komen en nakoming na het verstrijken van de hier bedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

2. Evertal Solar is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een tekortkoming van de opdrachtgever in de nakoming van één of meer verplichtingen uit deze algemene voorwaarden. 3. Evertal Solar is niet aansprakelijk voor indirecte schade of vervolgschade, daaronder mede in begrepen eventuele beschrijfschade en winstderving als gevolg van onder andere het niet goed

werken van het internetmodem, de elektriciteitsmeter of het elektriciteitsnetwerk.
4. Evertal Solar is niet aansprakelijk voor schade die voorkomen had kunnen worden indien de opdrachtgever de adviezen en instructies van Evertal Solar behoorlijk had opgevolgd, schade die is veroorzaakt doordat Evertal Solar gebruik heeft gemaakt van door de opdrachtgever aangeleverde materialen en/ of gehandeld heeft overeenkomstig de aanwijzingen van de opdrachtgever.
5. Voor schade als gevolg van door Evertal Solar kosteloos verstrekt advies is zij nimmer aansprakelijk.
6. Onverminderd het bepaalde in het overige van dit artikel is de aansprakelijkheid van Evertal Solar te allen tijde beperkt tot het bedrag dat de opdrachtgever in het kader van de overeenkomst aan Evertal Solar verschuldigd is, of is geweest, althans voor dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
7. De opdrachtgever vrijwaart Evertal Solar voor schade als gevolg van onjuistheden in de door of namens hem opgegeven informatie en/of verrichte werkzaamheden, in de door de opdrachtgever verlangde constructies en werkwijzen, evenals voor gebreken aan materialen of hulpmiddelen die door de opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld en gebreken aan zaken waaraan de werkzaamheden worden verricht.
8. De opdrachtgever vrijwaart Evertal Solar tegen aanspraken van derden in verband met het monteren, de werking en aanwezigheid van de door of namens Evertal Solar geleverde zaken.
9. Bovenstaande beperkingen gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of bewuste roekeloosheid van Evertal Solar.
10. Evertal Solar wijst uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid van de hand ingeval de aanpassing van de installatie en/of onderhoud van het PV-systeem niet plaats vond door Evertal Solar of een door Evertal Solar aangewezen installateur.
11. De opdrachtgever kan geen rechten ontlenen aan fouten op de productbladen die door de fabrikant zijn aangeleverd en die door Evertal Solar bij de offerte zijn gevoegd. Evertal Solar staat niet in voor de juistheid en volledigheid van dit materiaal, ongeacht of het materiaal afkomstig van Evertal Solar of derden.
12. Daarnaast aanvaardt Evertal Solar geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van haar website.

Artikel 12 Intellectueel eigendom

1. Alle rechten van intellectueel eigendom op geleverde zaken, waaronder mede begrepen ontwerpen, handleidingen, rapporten en overige documentatie berusten bij Evertal Solar, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
2. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen of uit de aard en strekking van het geleverde anders voortvloeit is het de opdrachtgever niet toegestaan de in lid 1 bedoelde zaken te kopiëren, te wijzigen, te verkopen of op andere wijze aan derden ter beschikking te stellen.

Artikel 13 Slotbepalingen

1. Op elke overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Alvorens een beroep te doen op de rechter zijn partijen verplicht zich in te spannen het geschil in onderling overleg te beslechten.
3. Tenzij de wet hiervan dwingend afwijkt is uitsluitend de rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van Evertal Solar bevoegd van geschillen kennis te nemen.